(+48) 146910260 sklep@magazynlamp.pl
PLN
PL
0

Twój koszyk jest pusty.

Kategorie

Szybki kontakt

fax +48146910298

Dział realizacji zamówień, zapytania o dostępność produktów:
tel. (+48) 146910260
sklep@magazynlamp.pl

Dział zapytań ofertowych:
tel. (+48) 146910289
(+48) 146910294
biuro@magazynlamp.pl

Sklep czynny:
pon - pt 9.00 - 15.00


Dostępne
OSM-100  LED ES-SYSTEM
OSM-100  LED ES-SYSTEM

Kod towaru: ES-0102030

Producent: ES-SYSTEM ES-SYSTEM

Nazwa Producenta OSM-100 LED ES-SYSTEM

OPRAWA ŒWIAT£A PRZESZKODOWEGO NISKIEJ INTENSYWNOŒCI TYP „A” i „B” Oprawa przeznaczona jest do instalowania, na sta³ych obiektach, których oznaczenie wymagane jest ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ruchu lotniczego. Parametry fotometryczne oprawy odpowiadaj¹ miêdzynarodowym wymaganiom ICAO oraz s¹ zgodne z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. (Dz.U. nr 130, poz. 1193), dla œwiate³ przeszkodowych niskiej intensywnoœci typu „A” i typu „B”. Jako Ÿród³o œwiat³a zastosowano zespó³ czterech diod elektroluminescencyjnych barwy czerwonej, o niewielkim poborze mocy i bardzo wysokiej trwa³oœci - spadek strumienia œwietlnego o 30% po 50 tys. godzin œwiecenia. Zespó³ diodowy zasilany jest poprzez specjalny uk³ad elektroniczny, stabilizuj¹cy pr¹d pracy diod, co gwarantuje niezmiennoœæ strumienia œwietlnego i barwy œwiat³a oprawy. W uk³adzie zasilaj¹cym zastosowano dodatkowe zabezpieczenie przepiêciowe. Korpus oprawy, zamki i elementy z³¹czne wykonane s¹ ze stali nierdzewnej, klosz z poliwêglanu o barwie czerwonej. Zastosowane materia³y konstrukcyjne gwarantuj¹ wieloletni¹ trwa³oœæ oprawy w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Mocowanie oprawy uniwersalne: do pod³o¿a p³askiego lub do rury o œrednicy max. 44mm. Oprawa przystosowana jest do zasilania koñcowego poprzez przepust izolacyjny, kablem okr¹g³ym o œrednicy zewnêtrznej 7÷11mm.